Korczyk Adolf, dr. hab.


Dr hab. Adolf Korczyk -  od wielu lat związany z Białowieża

Z wykształcenia jest biologiem. Ukończył Studium Nauczycielskie, a następnie studia na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1957-1962), uzyskując stopień magistra biologii.

    W 1971 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa obronił rozprawę doktorską pt: "Zmienność morfologiczna liści Tilia cordata Mill. i Tilia platyphyllos Scop. na tle krain przyrodniczo-leśnych Polski", uzyskując stopień naukowy doktora nauk leśnych. Jego dorobek naukowy obejmuje 45 oryginalnych prac twórczych, 8 artykułów popularno-naukowych oraz 22 dokumentacji naukowych. Po studiach rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Zmienności Roślin Instytutu Botaniki PAN w Krakowie pod kierunkiem profesor Janiny Jentys-Szaferowej. Brał czynny udział w badaniach zmienności drzew i krzewów leśnych metodami biometrycznymi.

   Od 1967 roku pracuje w Instytucie Badawczym Leśnictwa, początkowo w Zakładzie Gospodarki Leśnej Regionów Górskich w Krakowie, następnie w Zakładzie Nasiennictwa i Selekcji w Sękocinie, a od 1983 roku w Zakładzie Lasów Naturalnych w Białowieży. Wiedzę w zakresie hodowli selekcyjnej drzew leśnych oraz uznawania drzewostanów nasiennych i drzew doborowych wykorzystuje od 1975 roku jako członek Krajowej Komisji do spraw uznawania drzewostanów nasiennych rodzimych ekotypów oraz drzew doborowych w Lasach Państwowych. Zajmuje się zagadnieniami metodycznymi zakładania archiwów klonów dla zachowania zasobów genowych starych drzew, oraz badaniami nad strukturą demograficzną i genetyczną naturalnych populacji sosny zwyczajnej i świerka pospolitego w Puszczy Białowieskiej. Poznawanie bogactwa genetycznego i ogromnej różnorodności biologicznej Puszczy stały się przesłanką do opracowania nowatorskiej koncepcji tworzenia regionalnych banków genów.

    Dzięki jego inicjatywie w 1993 roku po raz pierwszy w programie selekcji drzew leśnych Lasów Państwowych został oficjalnie nakreślony program oraz zadania dotyczące zachowania leśnych zasobów genowych. Za udział w opracowaniu pt. "Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 1991- 2010" otrzymał zespołową nagrodę I stopnia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1994 roku. Stale współpracuje z Zakładem Genetyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, oraz z Zakładem Genetyki Molekularnej i Hodowli Selekcyjnej Drzew Leśnych Instytutu Leśnego w Homlu (Białoruś).

   Od 1991 roku współpracuje z białoruskim Państwowym Parkiem Narodowym "Bieławieżskaja Puszcza" prowadząc badania nad ochroną zasobów genowych drzew w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Od 1996 roku jest stałym przedstawicielem Polski w europejskiej grupie roboczej "EUFORGEN Noble Hardwoods Network".

   Syntezę wyników swoich 25-letnich badań Adolf Korczyk zawarł w rozprawie habilitacyjnej pt.: "Jakość hodowlana drzewostanów sosnowych oraz wartość hodowlana i genetyczna drzew doborowych i porównawczych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestri L.) ośmiu polskich pochodzeń", za którą Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie nadała mu tytuł doktora habilitowanego w grudniu 2002 r. Z dniem 1 lipca 2003 Minister Srodowiska mianował go na stanowisko docenta na czas nieokreślony. Równolegle z pracą badawczą Adolf Korczyk prowadzi szeroką działalność informacyjno-dydaktyczną, popularyzując wyniki badań na wykładach, ćwiczeniach dla uczniów, studentów oraz na kursach administracji LP.

   Od 2002 r. na stanowisku adiunkta w Politechnice Białostockiej prowadzi zajęcia z przedmiotu wielofunkcyjna gospodarka leśna i ochrona lasów na Zamiejscowym Wydziale Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce.(oprac. Tomasz Niechoda, zuberek1969@wp.pl)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda