Demiaszkiewicz Aleksander Wiaczesław, prof. dr hab.


prof. Aleksander  W. Demiaszkiewicz

Profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, parazytolog. Syn znanego i cenionego w Białowieży lekarza weterynarii, jednocześnie długoletniego pracownika Białowieskiego Parku Narodowego – Wiaczesława Demiaszkiewicza (1907-1990).

  Urodził się 18 lutego 1952 roku w Białowieży. W 1977 roku ukończył Wydział Weterynaryjny SGGW w Warszawie.

  Po studiach podjął na krótko pracę w Państwowym Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt w Białowieży, następnie w 1979 r. przeszedł do Instytutu Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN w Warszawie, w którym obecnie jest dyrektorem ds. naukowych. Kieruje także Pracownią Parazytoz Zwierząt Dzikich.

  Habilitował się w 1996 roku. Tytuł profesora nauk weterynaryjnych otrzymał w 2001 roku.

   Jest członkiem Komitetu Parazytologii PAN, Rady Naukowej Instytutu Parazytologii PAN, Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii oraz Krajowym Kierownikiem Specjalizacji Lekarsko-Weterynaryjnej „Choroby zwierząt nieudomowionych”.

   Był promotorem w 3 przewodach doktorskich i recenzentem prac licencjackich, doktorskich, habilitacyjnych oraz do tytułu profesora. Opiniował również liczne projekty badawcze i publikacje naukowe.

  W latach 1991-1994 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego a od 2004 roku jest członkiem Komisji Faunistycznej tego towarzystwa. W latach 2000-2007 był członkiem Rady Naukowej Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Jest współzałożycielem i członkiem zarządu Polskiego Związku Hodowców Jeleniowatych. Należy również do Scandinavian-Baltic Society for Parasitology.

  Autor lub współautor ponad 220 publikacji, 1 monografii i 7 rozdziałów w książkach dotyczących pasożytów zwierząt dzikich i wywoływanych przez nie chorób pasożytniczych. Duża część jego badań związana jest z terenem Puszczy Białowieskiej i dotyczy pasożytów żubrów i jeleniowatych. W wyniku 30-letnich badań jego zespołu żubr uznany został za najlepiej zbadany pod względem parazytologicznym gatunek dużego przeżuwacza.

  Za osiągnięcia naukowe został wyróżniony Nagrodą Sekretarza Naukowego PAN oraz odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. W 2008 roku otrzymał godność członka honorowego Wszechrosyjskiego Towarzystwa Helmintologów Rosyjskiej Akademii Nauk. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda