Protokół konferencji w sprawie rezerwatów w Puszczy Białowieskiej (29 grudnia 1921 r.)Niżej przytaczamy treść dokumentu, w którym mówi się o utworzeniu w Puszczy Białowieskiej pięciu rezerwatów. Dwa z nich stały się zalążkiem Parku Narodowego. Kolejne etapy powstawania Parku to: Nadleśnictwo Rezerwat (13 kwietnia 1924 r.), Park Narodowy w Białowieży (4 sierpnia 1932 r.) i Białowieski Park Narodowy (21 listopada 1947 r.). W licznych opracowaniach o Parku wymienia się Leśnictwo Rezerwat jako jego pierwszy etap, przy czym powołuje się właśnie na protokół konferencji z 29 grudnia 1921 roku. Dokładna lektura protokołu wykazuje jednak, że o Leśnictwie Rezerwat nie ma w nim ani słowa. Treść protokołu została opublikowana w „Ochronie Przyrody” z 1922 roku (R. 3), na str. 92. Z tego też źródła korzystaliśmy (protokół podajemy w oryginalnej wersji językowej).


Protokół
konferencji w sprawie rezerwatów w Puszczy Białowieskiej, odbytej w dniu 29 grudnia 1921 roku, w Departamencie Leśnictwa Ministerstwa Roln[ictwa] i Dóbr Państw[owych]

Obecni: Dyrektor Departamentu Leśnictwa, p. J. Miklaszewski, Delegat Państwowej Komisji Ochrony Przyrody: Profesor Uniw. Jagiell. p. W. Szafer, profesor Uniw. Jagiell. p. S. Sokołowski, profesor Uniw. Warszaw. p. B. Hryniewiecki, profesor Politechniki Lwowskiej p. A. Kozikowski, Naczelnik Wydz. Urządzenia L. D. P. p. W. Stankiewicz, p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarczego D. P. p. J. Rosiński, st. ref. Dep. Leśn. p. J. Vogtman i p. J. Kloska, w charakterze sekretarza p. ref. p. St. Saganowski.
Po zagajeniu przez p. Miklaszewskiego, nastąpiło rozpatrzenie projektu rezerwatu, opracowanego przez p. prof. Szafera, oraz projektu proponowanego przez p. Stankiewicza. Dyskusja nad nim wykazała zupełną zgodność intencji delegatów P. K. O. P. oraz Departamentu Leśnictwa. W wyniku dyskusji postanowiono utworzyć w Puszczy Białowieskiej następujące rezerwaty:


1. Rezerwat ścisły położony w Nadleśnictwie Browskiem, składający się z
oddziałów: 258, 288, 289, 318, 319, 344 i 345.
2. Rezerwat ścisły sosnowy, położony w Nadleśnictwie Królewskiem, w oddziałach: 814 i 836.
3. Rezerwat ścisły jodłowy w Cisówce w oddziale 561.
4. Rezerwat częściowy w Nadleśnictwie Browskiem z drzewostanów położonych na północ od polany Białowieskiej, graniczący od północy z rzeką Gwoźnią, przechodzący na zachód za rzekę Narewkę do Nadleśnictwa Hajnowskiego, obejmując w nim oddziały 221 i 253 i otaczając w ten sposób miejscowość Zamczysko, na wschodzie rezerwat ten graniczyć będzie z rezerwatem ścisłym Nr. 1.
5. Rezerwat częściowy, biegnący pasem wzdłuż szosy z Białowieży do Zwierzyńca, szerokości 500 m. z obu stron.


W dalszym toku obrad zebrani postanowili:
Zaprowadzić kolonję bobrów na rzece Narewce, bliżej jej źródła, w miejscu gdzie niema spławu. Postanowienie to urzeczywistnione będzie po przedstawieniu przez P. K. O. P. odpowiedniego planu i programu.
Zachować cenne okazy drzew w całej Puszczy, zwłaszcza otoczyć ścisłą opieką ewentualnie spotkane cisy.
Ochraniać cenne gatunki fauny leśnej jak: łosie, bociany czarne i żubry, zarówno w Puszczy, jak i na całem terenie Państwa.
Rezerwaty ścisłe wyłączone będą od wszelkich zabiegów gospodarczych, w szczególności od usuwania wywrotów i złomów, w rezerwatach częściowych będą usuwane leżące drzewa iglaste ze względu na niebezpieczeństwo owadów. Wywroty drzew liściastych mogą być usuwane, porządanem jest jednak częściowe pozostawienie ich na gruncie, gdzie tworzyć będą siedlisko dla niektórych okazów flory i fauny.
Warszawa, dnia 29. XII. 1921 r.
Podpisani:
J. Miklaszewski, Władysław Szafer, Jan Kloska, J. Rosiński, J. Vogtman, S. Sokołowski, B. Hryniewiecki i W. Stankiewicz.

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda