Wykaz prac doktorskich opartych na materiale z regionu Puszczy BiałowieskiejAndreas Beata – Szlak komunikacyjny jako czynnik odkształcający fitocenozy leśne na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2004. Doktor nauk leśnych.

Aulak Władysław – Zespoły micromammalia w biotopach Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 1970. Doktor nauk leśnych.

Bielak Kamil – Struktura i rozwój drzewostanów mieszanych z udziałem dębu szypułkowego (Quercus robur L.) na przykładzie zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2010. Doktor nauk leśnych.

Bobiec Andrzej – Analiza struktury przestrzennej wybranych zbiorowisk leśnych Puszczy Białowieskiej. Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie. 1996. Doktor nauk leśnych.

Bolibok Leszek – Analiza prawidłowości przestrzennego rozmieszczenia drzew w drzewostanach naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2001. Doktor nauk leśnych.

Borowski Stanisław – Geotrupes stercorosus Sc. (Coleoptera, Scarabeidae) w Białowieskim Parku Narodowym. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 1964. Doktor nauk leśnych.

Bos J. M. van den – Struktura i dynamika grądu Tilio-Carpinetum w Białowieskim Parku Narodowym. Uniwersytet w Wageningen (Holandia). 1984. Doktor nauk leśnych.

Buniewicz Aleksiej N. – Dynamika i osobliwości strukturalno-funkcjonalne populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej. 2007. Doktor nauk biologicznych.

Buszko-Briggs Małgorzata – Wycena ekonomiczna ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej. Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie. 2008. Doktor nauk leśnych.

Czerepko Janusz – Rola drzewostanu sosnowego w rozwoju fitocenozy na siedlisku lasu grądowego w Puszczy Białowieskiej. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2002. Doktor nauk leśnych.

Daleszczyk Katarzyna – Behawior rozrodczy żubrów Bison bonasus (L.). Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2003. Doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki.

Dąbrowski Mieczysław J. – Późnoglacjalna i holoceńska historia lasów Puszczy Białowieskiej. Cz. 1. Białowieski Park Narodowy. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. 1959. Doktor nauk przyrodniczych.

Dębska Magdalena – Ocena zaopatrzenia w składniki mineralne żubrów z Puszczy Białowieskiej. Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2006. Doktor nauk rolniczych.

Dunikowski Stanisław – Badania nad kształtowaniem się stosunków termicznych w przyziemnej warstwie powietrza w niektórych środowiskach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie. 1962. Doktor nauk leśnych.

Gutowski Jerzy M. – Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Puszczy Białowieskiej – studium ekologiczno-biocenotyczne. Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Krakowie. 1985. Doktor nauk leśnych.

Gwiazdowicz Dariusz J. – Roztocze z rzędu Mesostigmata Białowieskiego Parku Narodowego”. Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Poznaniu. 1998. Doktor.

Huculak Witold – Wpływ lasu na międzydobowe zmiany ekstremalnych wartości temperatury powietrza (na przykładzie niektórych zespołów leśnych Białowieskiego Parku Narodowego i Lasów Doświadczalnych SGGW-AR w Rogowie. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie. 1980. Doktor nauk leśnych.

Izdebska Joanna N. – Stawonogi pasożytnicze żubra Bison bonasus (L.) z Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. 1999. Doktor nauk biologicznych.

Jabłońska Ewa – Brzoza niska Betula humilis Schrank w Polsce – status fitocenotyczny, warunki siedliskowe, zagrożenia i ochrona. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 2009. Doktor.

Jancewicz Elżbieta – Użytkowanie przestrzeni przez nornika północnego Microtus oeconomus (Pallas 1776) na turzycowisku w Białowieskim Parku Narodowym. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2002. Doktor nauk leśnych.

Janeczko Krzysztof D. – Ekonomiczne konsekwencje realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu na przykładzie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2004. Doktor nauk leśnych.

Jaroszewicz Bogdan – Zagadnienie odrębności taksonomicznej Carterocephalus palaemon tolli Krzywicki, 1967 w Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2000. Doktor nauk biologicznych.

Jędrzejewska Bogumiła – Troficzne i pozatroficzne zależności między łasicą Mustela nivalis i gryzoniami leśnymi. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 1991. Doktor nauk leśnych.

Jędrzejewski Włodzimierz – Presja drapieżników na gryzonie leśne w warunkach lasów Białowieskiego Parku Narodowego. 1991. Doktor nauk leśnych.

Karpiński Jan Jerzy – Fauna korników Puszczy Białowieskiej na tle występujących w Puszczy typów drzewostanów. Wydział Rolniczo-Lasowy Politechniki Lwowskiej. 1933. Doktor nauk technicznych.

Kawecka Amelia – Badania nad morfologicznym zróżnicowaniem świerka w niektórych zespołach leśnych Puszczy Białowieskiej. Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie. 1970. Doktor nauk leśnych.

Kobryń Henryk – Klatka piersiowa żubra i innych przeżuwaczy. Wydział Weterynaryjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie. 1972. Doktor nauk weterynaryjnych.

Kobryńczuk Franciszek – Budowa połączeń kości w kończynach miedniczych żubra (Bison bonasus L.) w rozwoju postnatalnym. Wydział Weterynaryjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie. 1972. Doktor nauk weterynaryjnych.

Kołos Aleksander – Dynamika strefy przejścia między zbiorowiskami leśnymi i nieleśnymi w dolinie rzeki Narewka. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 1997. Doktor.

Korczyk Adolf – Zmienność morfologiczna liści Tilia cordata Mill. i Tilia platyphyllos Scop. Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie. 1971. Doktor nauk leśnych.

Kossak Simona – Badania nad sytuacją troficzną saren na siedlisku boru mieszanego w Puszczy Białowieskiej. Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie. 1980. Doktor nauk leśnych.

Kowalczyk Rafał – Czynniki kształtujące organizację przestrzenną populacji i aktywność borsuka Meles meles w Puszczy Białowieskiej. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2001. Doktor Nauk leśnych.

Krasińska Małgorzata – Rozwój postnatalny hybrydów F1 żubra z bydłem domowym. Wydział Weterynaryjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 1968. Doktor nauk weterynaryjnych.

Krasiński Zbigniew A. – Niektóre aspekty ekologii żubrów w Puszczy Białowieskiej. Wydział Weterynaryjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie. 1976. Doktor nauk weterynaryjnych.

Krzemiński Zygmunt – Dolne drogi oddechowe i płuca żubra Bison bonasus (Linnaeus, 1758). Wydział Weterynaryjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie. 1985. Doktor nauk weterynaryjnych.

Kupczyńska Marta – Unaczynienie tętnicze i żylne serca Bison bonasus (Linnaeus, 1758). Wydział Weterynaryjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie. 1985. Doktor nauk weterynaryjnych.

Łuczaj Łukasz – Struktura roślinności i efekty brzegowe w strefie kontaktowej lasu i łąki. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 1999. Doktor nauk biologicznych.

Makowiec Marcin K. – Badania dendroklimatologiczne nad sosną zwyczajną (P. silvestris) rosnącą na siedlisku boru świeżego w Puszczy Białowieskiej. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie. 1981. Doktor nauk leśnych.

Makowiecka Maria – Przydatność wybranych cech jakościowych i ilościowych w różnicowaniu czaszek trzech linii hodowlanych żubra, Bison bonasus (Linnaeus 1758). Wydział Weterynaryjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie. 1992. Doktor nauk weterynaryjnych.

Matuszewska Magdalena – Zmiany patomorfologiczne w najądrzu żubra i ich wpływ na spermatogenezę. Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2004. Doktor nauk weterynaryjnych.

Mędrzycki Piotr – Inwazja amerykańskiego klonu Acer negundo L. a użytkowanie ziemi w Puszczy Białowieskiej. 2002. Doktor.

Mitrus Cezary – Wpływ wieku samców muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis na sukces lęgowy w warunkach lasu pierwotnego” (na podstawie badań przeprowadzonych w Białowieskim Parku Narodowym). Instytut Zoologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 1998. Doktor.

Nowicka-Ciełuszecka Anna – Studium chorób przenoszonych przez kleszcze: Borelioza z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu w rejonie Puszczy Białowieskiej. Akademia Medyczna w Białymstoku. 2006. Doktor nauk medycznych.

Obidziński Artur – Olsza czarna Alnus glutinosa Gaertn. jako gatunek pionierski w regeneracji grądu w Puszczy Białowieskiej. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2000. Doktor nauk leśnych.

Obmiński Zygmunt – Badania nad wahaniami poziomu wód w niektórych biotopach Białowieskiego Parku Narodowego. Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie. 1959. Doktor nauk leśnych.

Okołów Czesław – Jeśniak czarny (Hylesinus crenatus Fabricius 1787), jego morfologia, biologia, wrogowie oraz znaczenie gospodarcze. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 1967. Doktor nauk leśnych.

Olech Wanda – Analiza genetyczno-hodowlana populacji żubrów. Instytut Biologicznych Podstaw Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie. 1987. Doktor nauk weterynaryjnych.

Pabjanek Piotr – Kształtowanie się zapustów leśnych w warunkach puszczańskiej polany osadniczej. 2003. Doktor.

Paluch Rafał A. – Dynamika roślinności runa drzewostanów naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego w okresie 40 lat na przykładzie stałej powierzchni badawczej. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2001. Doktor nauk leśnych.

Panufnik-Mędrzycka Dorota – Wpływ naturalnych i antropogenicznych zaburzeń struktury drzewostanu na glebowy bank nasion zbiorowisk świetlistej dąbrowy w Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 2001. Doktor.

Polakowska Maria – Analiza strefy przejścia zbiorowisk leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 1963. Doktor nauk leśnych.

Pytel Stanisław – Układ pokarmowy żubra Bison bonasus (L. 1758). Wydział Weterynaryjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 1968. Doktor nauk weterynaryjnych.

Rachwald Aleksander – Aktywność i preferencje środowiskowe nietoperzy w naturalnych drzewostanach Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 1998. Doktor nauk leśnych.

Radomski Lucjan – Stawy kończyn piersiowych żubra (Bison bonasus L.) w rozwoju postnatalnym. Wydział Weterynaryjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie. 1972. Doktor nauk weterynaryjnych.

Romanowski Włodzimierz P. – Drzewostany sosnowe Puszczy Białowieskiej (badanie bieżących przyrostów, stan zdrowotny i znaczenie gospodarcze). Białoruski Instytut Technologiczny w Mińsku. 1973. Doktor nauk rolniczych.

Ruczyński Ireneusz – Czynniki kształtujące wybór i użytkowanie kryjówek przez nietoperze w Puszczy Białowieskiej. Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. 2003. Doktor.

Rychlik Leszek – Różnice w sposobie żerowania między Neomys anomalus a Neomys fodiens. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 1995. Doktor nauk biologicznych.

Samojlik Tomasz – Antropogenie przemiany środowiska Puszczy Białowieskiej do końca XVIII wieku. Wydział Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2007. Doktora nauk biologicznych.

Serwatka Stanisław – Nerwy rdzeniowe żubra, Bison bonasus (L.). Wydział Weterynaryjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 1966. Doktor nauk weterynaryjnych.

Sikorski Michał – System kojarzenia się i charakterystyka sukcesu reprodukcyjnego w naturalnej populacji nornicy rudej. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 1990. Doktor nauk przyrodniczych.

Sokołowski Aleksander W. – Zespoły leśne południowo-wschodniej części Niziny Mazowiecko-Podlaskiej. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. 1962. Doktor nauk leśnych.

Stańska Marzena – Fauna pająków (Araneae) wybranych typów lasów liściastych w Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologii Środowiskowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2003. Doktor.

Szara Tomasz – Badanie gęstości tkanki kostnej na przykładzie metapodiów żubra (Bison bonasus L.) w rozwoju pozapłodowym. Wydział Weterynaryjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 1999. Doktor nauk weterynaryjnych.

Szczepański Henryk – Zależność składu gatunkowego fauny bleskotek (Chalcidoidea, Hymenoptera) od warunków środowiskowych grondów Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 1964. Doktor nauk leśnych.

Węgrzyn Mieczysław – Układ krwionośny żubra, Bison bonasus (Linnaeus 1758). Wydział Weterynaryjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 1966. Doktor nauk weterynaryjnych.

Wódkiewicz Maciej – Wielkość diaspor i wzorzec glebowego banku nasion grądów Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 2004. Doktor nauk biologicznych.

Wójcik Anna M. – Polimorfizm białek myszy leśnej. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 1990. Doktor nauk przyrodniczych.

Zub Karol – Czynniki wpływające na zróżnicowanie rozmiarów łasic Mustela nivalis. Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. 2006. Doktor nauk biologicznych.

Żarnowiecki Grzegorz – Wpływ ekosystemów leśnych na wilgotność względną powietrza w Białowieskim Parku Narodowym. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. 1992. Doktor nauk przyrodniczych.

(Zestawił: Piotr Bajko)
 

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda