Wykaz prac dyplomowych opartych na materiale z regionu Puszczy Białowieskiej (Cz. II M-Ż)Majewska Justyna – Koncepcja rozwoju turystyki na terenie Puszczy Białowieskiej. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. 2003. Praca magisterska.

Maksymowicz Agnieszka – Wpływ działalności bobrów na warunki wodne i zmiany w siedliskach leśnych w zlewni rzek Łutowni (Puszcza Białowieska). Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2004. Praca magisterska.

Malcharek Kamila – Znaczenie badawcze i kulturowo-turystyczne Białowieskiego Parku Narodowego. Katedra Geografii i Ekorozwoju Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. 2005. Praca magisterska.

Martynowicz Ewa – Skład pokarmu żubrów (Bison bonasus) z Puszczy Białowieskiej. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1988. Praca magisterska.

Marzec Anna – Ochrona fauny i flory Puszczy Białowieskiej (aspekt administracyjno-prawny stan prawny na dzień 31 grudnia 1982). Wydział Administracyjno-Ekonomiczny Filii Uniwersytetu w Białymstoku. 1983. Praca magisterska.

Masajło Adam – Środowiskowe i osobościowe uwarunkowania nieprzystosowania społecznego wychowanków domu dziecka (na przykładzie badań przeprowadzonych w Domu Dziecka w Białowieży. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. 2000. Praca magisterska.

Masalska A. – Zarastanie wykrotów świerkowych w Białowieskim Parku Narodowym. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 1997. Praca magisterska.

Masalska Agnieszka – Szkody wyrządzane przez zwierzynę płową i żubra w Puszczy Białowieskiej. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2004. Praca magisterska.

Masłowska J. – Dynamika olszy Alnus glutinosa i jesionu Fraxinus excelsior na łęgowej powierzchni ornitologicznej w Białowieskim Parku Narodowym. Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej. 2002. Praca magisterska.

Michalak Sławomir – Czy zrabowane gniazda muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis są rozmieszczone skupiskowo czy w sposób rozproszony? Zakład Zoologii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. 1998. Praca magisterska.

Michalik Monika – Grzyby chronione Białowieskiego Parku Narodowego. Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW w Warszawie. 1993. Praca magisterska.

Michalska Agnieszka – Współzależność zdrowotności i witalności drzew w drzewostanach Puszczy Białowieskiej o różnych sposobach zagospodarowania. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 1996. Praca magisterska.

Michałowski Artur – Strefy lichenoindykacyjne Hajnówki. Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin Uniwersytetu w Białymstoku. 1999. Praca magisterska.

Michnowska Wiera – Drogi stabilizacji życiowej byłych wychowanków Domu Dziecka w Białowieży usamodzielnionych w latach 1974-1978. Wydział Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1981. Praca magisterska.

Mieczkowska Jolanta – Charakterystyka otoczenia dziupli lęgowych muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis w lasach naturalnych Puszczy Białowieskiej. Katedra Zoologii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. 1999. Praca magisterska.

Mierzejewska Żaneta – Planowanie i realizacja dochodów własnych gminy na przykładzie Białowieży. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 1998. Praca magisterska.

Mikłaszewicz Elżbieta – Nazwy roślin leczniczych w gwarze Puszczy Białowieskiej. Wydział Humanistyczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1979. Praca magisterska.

Mikołajewicz Mirosław – Całkowite promieniowanie słoneczne w Białowieży w okresie 1961-1978. Zakład Klimatologii Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie. 1980. Praca magisterska.

Milewski Mariusz – Turystyka i strategiczne kierunki jej rozwoju w gminie Białowieża. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. 2004. Praca magisterska.

Müller Thomas – Habitat Requirements and Nest Site Selection of the Common Raven (Corvus corax L.) in Białowieża Forest (Poland). Philipps-University w Marburgu. 2001. Praca dyplomowa.

Niczyporuk Mirosław – Określenie dokładności stosowanej w praktyce metody inwentaryzacji lasu na przykładzie Nadleśnictwa Browsk. Zakład Urządzania Lasu SGGW w Warszawie. 1998. Praca magisterska.

Nieckuła Małgorzata – Neofityzm żarnowca Cytisus scoparius (L.) Link – uwarunkowania procesu wkraczania obcego gatunku do zbiorowisk leśnych w Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 1990. Praca magisterska.

Niewiadomska Adrianna – Ochrona przyrody i poprawa sytuacji ekonomicznej. Czy turystyka może przynieść równowagę? Agricultural University w Wageningen (Holandia). 1999. Praca dyplomowa.

Nogowicz Paweł – Wkraczanie świerka (Picea abies) do olsu (Ribo nigri-Alnetum) w Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 1990. Praca magisterska.

Nowowiejski Bogusław – Słownictwo myśliwych Puszczy Białowieskiej. Wydział Humanistyczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1979. Praca magisterska.

Olszewska Agnieszka E. – Obrazy Puszczy Białowieskiej w literaturze polskiej. I Studium Nauczycielskie w Białymstoku. 1966. Praca dyplomowa.

Ostapczuk Tomasz – Puszcza Białowieska w latach II wojny światowej. Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 2006. Praca magisterska.

Ostrowski Artur – Stan zdrowotny dębów w zbiorowiskach świetlistej dąbrowy na terenie Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 2004. Praca licencjacka.

Otto Stefan – Die Spinnengemeinschaften in Baumkronen von Urwäldern und Wirtschaftswäldern unterschiedlichen Alters in Ostpolen (Białowieża). Wydział Biologii Uniwersytetu Juliusa Maximilliansa w Wűrzburgu. 2004. Praca dyplomowa.

Owłasiuk Andrzej – Puszcza Białowieska jako teren walk partyzanckich w latach 1939-1944. Wydział Humanistyczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1997. Praca magisterska.

Pabjanek Piotr – Zmiany użytkowania ziemi na Polanie Białowieskiej (do 1989 r.). Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. 1998. Praca magisterska.

Pacek W. – Nieoznaczony zbiór Rydzaka z Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie. 1995. Praca magisterska.

Pacewicz Agnieszka – Perspektywy rozwoju Białowieży jako ośrodka turystycznego. Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 2005. Praca magisterska.

Pacewicz Stanisław – Ekonomiczno-organizacyjne problemy wykorzystania i zagospodarowania łowisk (próba analizy problemu na przykładzie Puszczy Białowieskiej w latach 1976-1985. Wydział Prawno-Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1986. Praca magisterska.

Pachwicewicz Anna – Możliwości agroturystyki w rejonie gminy Białowieża. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. 1999. Praca magisterska.

Pagenkopf Kai – Strategien zur Verhinderung von Fremdkopulationen beim Kleiber (Sitta europea L. 1758) im Białowieża Nationalpark – Ostpolen. Uniwersytet Westfalski. 1996. Praca dyplomowa.

Panasiuk M. – Charakterystyka martwych drzew, a żerowanie dzięciołów na łęgowej powierzchni ornitologicznej w Białowieskim Parku Narodowym. Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej. 2002. Praca magisterska.

Panfiluk Adam – Rola kota domowego (Felis silvestris f. catus) jako drapieżnika w Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 2005. Praca magisterska.

Paszkiewicz Sławomir – Porównanie indeksów przyrostu grubości dla sosny i świerka z Puszczy Białowieskiej. Wydział Leśny SGGW w Warszawie. 1970. Praca magisterska.

Pawlaczyk Paweł – Wegetatywne odnowienie i rozrost lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.) i ich znaczenie ekologiczne w Białowieskim Parku Narodowym. Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Poznaniu i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 1990. Praca magisterska.

Pawluczuk A. – Wymieranie sosny zwyczajnej Pinus silvestris w borach Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2000. Praca magisterska.

Pawluczuk Mirosław – Nazwy ulic południowo-wschodniej Białostocczyzny (Białowieża, Hajnówka, Narew, Orla). Wydział Humanistyczny Uniwersytetu w Białymstoku. 1999. Praca magisterska.

Peretjatkowicz Anna – Świadomość i postawy proekologiczne mieszkańców gminy Białowieża. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. 1993. Praca magisterska.

Pieczyńska Sylwia – Uniwersytet Powszechny im. J. J. Lipskiego w Teremiskach jako alternatywa w procesie edukacji młodzieży wiejskiej. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 2005. Praca magisterska.

Pietruczuk Anna - Rozmieszczenie miejsc aktualnego bytowania bobrów i wycena siedlisk potencjalnych tego gatunku w przyrodniczo cennym obszarze Natura 2000 "Puszcza Białowieska" na przykładzie rzeki Chwiszczej. Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce. 2006. Praca inżynierska.

Pietrzykowska Joanna – Araneofauna pni drzew wybranych środowisk Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2001. Praca magisterska.

Pituch M. – Czy muchołówka białoszyja Ficedula albicollis jest limitowana przez ilość miejsc do gniazdowania w grądach Białowieskiego Parku Narodowego? Wydział Rolniczy Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. 1996. Praca magisterska.

Pleskowicz Piotr R. – Wybrane elementy zarządzania personelem na przykładzie Hotelu Żubrówka w Białowieży. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. 2007. Praca magisterska.

Plewa Radosław – Przestrzenne rozmieszczenie chrząszczy z rodziny kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) na terenie Rezerwatu „Wysokie Bagno” w Nadleśnictwie Białowieża. Wydział Leśny SGGW w Warszawie. 2007. Praca magisterska.

Poczobut Piotr – Czynniki warunkujące występowanie kleszczy (Ixodidae) w Puszczy Białowieskiej. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1997. Praca magisterska.

Podgórski Tomasz – Wybiórczość i charakterystyka miejsc odpoczynku i polowania u rysia eurazjatyckiego (Lynx lynx) w Puszczy Białowieskiej. Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. 2006. Praca magisterska.

Poletyło Janusz – Wpływ zwierzyny na naturalne odnowienie jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) na przykładzie Obrębu Zwierzyniec Nadleśnictwa Białowieża. Wydział Leśny SGGW w Warszawie. 2001. Praca magisterska.

Potentas Elżbieta – Pająki (Araneae) rezerwatu „Głęboki Kąt” w Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologiczno-Chemiczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1997. Praca magisterska.

Protasiewicz Maria – Wydzielanie posuszu sosnowego i świerkowego w drzewostanach otaczających rezerwat ścisły Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Leśny SGGW-AR w Warszawie. 1984. Praca magisterska.

Puc Jadwiga – Rezerwat biosfery jako całość przyrodniczo-społeczno-kulturowa na przykładzie Rezerwatu Biosfery Puszczy Białowieskiej. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu w Białymstoku. 1999. Praca magisterska.

Radomyska A. – Występowanie wiązów Ulmus spp. Na grądowej powierzchni ornitologicznej Białowieskiego Parku Narodowego oraz ich znaczenie dla dziuplaków wtórnych. Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2001. Praca magisterska.

Radwański Bolesław – Metody badań czynników przyrostu drzewostanów typu Pinetum Moliniosum w Białowieży. Zakład Urządzania Lasu SGGW w Warszawie. 1932. Praca magisterska.

Reluga A. – Czy dziuplaki wtórne są limitowane ilością miejsc lęgowych? Porównanie lasu magnoliowo-bukowego na Florydzie i grądu w Białowieskim Parku Narodowym. Wydział Rolniczy Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. 1996. Praca magisterska.

Roman Grażyna – Strategia zakładania nor przez lisy (Vulpes vulpes L.) w różnych siedliskach Puszczy Białowieskiej. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1981. Praca magisterska.

Roo-Zielińska Ewa – Zmienność przestrzenna właściwości glebowych w fitocenozie świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum trollietosum w Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. 1971. Praca magisterska.

Rosińska Agnieszka M. – Miejsce hoteli w koncepcji rozwoju zrównoważonego na przykładzie wybranych hoteli na Podlasiu („Dwór Soplicowo” w Białowieży, „Dworek nad Łąkami” w Kiermusach). Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. 2005. Praca magisterska.

Rubiel Elżbieta – Żubr – monograficzny zarys gatunku chronionego. Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 1998. Praca magisterska.

Rudzińska Aleksandra – Różnorodność gryzoni i ich preferencje środowiskowe na turzycowisku w Białowieskim Parku Narodowym. Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2004. Praca magisterska.

Rycewicz-Borecki Małgorzata – The Tsar’s hunting palace garden in Białowieża, Poland: Adaptation of a historic private landscape for use as a public garden. Wydział Architektury Krajobrazu Uniwersytetu w Michigan (USA). 2005. Praca dyplomowa.

Rządkiewicz Anna – Przygotowanie Białowieży do obsługi ruchu turystycznego. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej 2007. Praca licencjacka.

Sacharczuk Joanna – Toponimia leśnictwa białowieskiego w XVI-XVII wieku. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 2002. Praca magisterska.

Saciłowski Krzysztof – Szlaki turystyczne Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. 2007. Praca licencjacka.

Sala Joanna – Zainteresowanie mieszkańców gminy Białowieża żywnością wysokiej jakości i rolnictwem ekologicznym. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. 1993. Praca magisterska.

Sawicki Jarosław – Zbiorowiska roślinne zlewni rzeki Orłówka w Ścisłym Rezerwacie Przyrody Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Ochrony Środowiska Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. 2002. Praca dyplomowa.

Sawoń Paweł – Status prawny dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 2001. Praca magisterska.

Semeniuk Jacek – Czynniki limitujące zagęszczenie lęgowe muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis. Wydział Rolniczy Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. 1992. Praca magisterska.

Semeniuk Łukasz – Analiza wydajności pozyskania drewna w przygodnych trzebieżach późnych w Nadleśnictwie Białowieża. Wydział Leśny SGGW w Warszawie. 2004. Praca inżynierska.

Semeniuk Łukasz – Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska w latach 2003-2005. Wydział Leśny SGGW w Warszawie. 2006. Praca magisterska.

Sędzicka M. – Reprodukcja generatywna i wegetatywna populacji Cardamine amara (L.) w różnych warunkach ekologicznych. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 1977. Praca magisterska.

Sędzikowski Zenon – Teledetekcyjna ocena naturalności Puszczy Białowieskiej. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. 2010. Praca magisterska.

Siegień Ilona – Hajnówka – przedsionek turystyczny Puszczy Białowieskiej. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. 2007. Praca licencjacka.

Siejło Renata – Zależność opadu pyłku od roślinności w Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 2001. Praca magisterska.

Sielwiesiuk Aleksy – Geograficzna charakterystyka Puszczy Białowieskiej. Katedra Geografii Regionalnej WSP w Gdańsku. 1962. Praca magisterska.

Siemieniuk Tomasz – Hotel-osada w Puszczy Białowieskiej, miejsce odpoczynku ciała i ducha. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. 2006. Praca magisterska.

Siemieńczuk Jolanta – Gospodarka obszarów chronionych województwa białostockiego na przykładzie Białowieskiego Parku Narodowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1994. Praca magisterska.

Sienkiewicz Olga – Obrzędowość i folklor Białowieży. Wydział Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. 1982. Praca magisterska.

Sierpiński Bogdan – Miejsca żerowania dzięcioła trójpalczastego Piocoides tridactylus w Białowieskim Parku Narodowym. Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2005. Praca magisterska.

Simbault Nicolas – Gestion et protection des espaces forestiers: Analyse comparative de la foret d’Orléans et de la foret de Białowieża. Université Paris 7 – Denis Diderot. 2005. Praca dyplomowa.

Sitarska B. – Kolonizacja torfowiska wysokiego przez świerk (Picea abies (L.) Karst. Białowieski Park Narodowy, 1981-1998. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 2000. Praca magisterska.

Skiepko Cezary – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego obszarów o szczególnych walorach ekologicznych na przykładzie gmin Puszczy Białowieskiej. Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. 2008. Praca magisterska.

Skomorowska M. – Kształtowanie się flory na zamkniętej linii kolejowej w Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 2000. Praca magisterska.
Smoktunowicz Renata – Antroponimia gminy Białowieża. Wydział Humanistyczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1996. Praca magisterska.

Snarska Łucja – Dysfunkcyjność środowiska rodzinnego a pozycja socjometryczna w grupie wychowawczej oraz w klasie szkolnej wychowanków grupy II Domu Dziecka w Białowieży. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. 1999. Praca magisterska.

Sobesiuk Iwona – Park Narodowy jako najwyższa forma ochrony przyrody” (na przykładzie Białowieskiego Parku Narodowego). Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2002. Praca dyplomowa.

Sokołowski G. – Gniazdowanie muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis w martwych stojących drzewach. Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2003. Praca magisterska.

Sokołowski Michał – Marketing w turystyce edukacyjnej na obszarach Puszczy Białowieskiej. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW w Warszawie. 2005. Praca magisterska.

Stańczak Danuta – Wpływ antropopresji na araneofaunę naroślinną łęgu w Puszczy Białowieskiej. Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2000. Praca magisterska.

Stański Tomasz – Zależność strat lęgowych muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis od odległości od brzegu lasu. Zakład Zoologii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. 1998. Praca magisterska.

Stefaniak Agnieszka – Porównanie drzewostanu i awifauny na dwóch powierzchniach grądowych Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2003. Praca magisterska.

Stocka Monika – Kształtowanie wizerunku przy pomocy promocji zewnętrznej i wewnętrznej na przykładzie Białowieży jako ośrodka turystycznego. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. 2007. Praca magisterska.

Straczyńska Magdalena – Białowieża jako specyficzny obszar gospodarowania. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 2003. Praca magisterska.

Sułkowska Małgorzata – „Bezpieczne miejsca” przeżywania grabów na siedlisku dąbrowy i grądu w Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 1991. Praca magisterska.

Superson Mirosław – Ekonomiczne aspekty ekologizacji gospodarki leśnej na przykładzie zwalczania gradacji kornika drukarza w Nadleśnictwie Białowieża. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2006. Praca magisterska.

Szańkowski Marcin – Zbiorowiska brzozy niskiej (Betula humilis SCHRANK) w Białowieskim Parku Narodowym i ich przyszłość w środowisku uwolnionym spod presji antropogenicznej. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 1989. Praca magisterska.

Szczerba Małgorzata – Mikrotoponimia Białowieży. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 2001. Praca dyplomowa.

Szczęsny Piotr – Badanie sukcesji zbiorowisk olsowych na powierzchniach pomiarowych pierwszego urządzania Białowieskiego Parku Narodowego. Katedra Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej SGGW w Warszawie. 1990. Praca magisterska.

Szeląg Przemysław – Analiza konfliktu wokół ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej. Wydział Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2005. Praca magisterska.

Szpakowicz Marcin – Drzewa o wymiarach pomnikowych na obszarze ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2009. Praca magisterska.

Szpakowicz Zbigniew – Struktura socjodemograficzna rodzin wychowanków Domu Dziecka w Białowieży. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. 2000. Praca magisterska.

Szumiński Tomasz – Formy turystyki w Puszczy Białowieskiej. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. 2007. Praca licencjacka.

Szutkowska Barbara – Projektowanie ścieżek rowerowych według zasad ekorozwoju na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. 1999. Praca magisterska.

Śleszyńska L. – Flora porzuconych łąk Uroczyska Reski w dolinie rzeki Narewki. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 1982. Praca magisterska.

Śliwka Renata – Sezonowa zmienność amylazy ślinowej i trzustkowej u Apodemus flavicollis z Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1988. Praca magisterska.

Świerzewski Bernard – Stan i perspektywy rozwoju ekoturystyki w Puszczy Białowieskiej. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 2006. Praca magisterska.

Tavolini A. – Dinamica vegetazionale e popolazionistica nei campi abbandonati delia „Polana Białowieska” (Polonia). Wydział Botaniki i Ekologii Uniwersytetu w Camerino (Włochy). 1996. Praca dyplomowa.

Tkaczenko Jerzy – Proces wydzielania się świerka w Nadleśnictwie Białowieża w latach 1992-1996 i jego konsekwencje hodowlane. Wydział Leśny SGGW w Warszawie. 1998. Praca inżynierska.

Tomkowicz Ewa – Zmienność rodowa siewek pięciu populacji dębu szypułkowego (Quercus robur L.) z Białowieskiego Parku Narodowego. Katedra Hodowli Lasu Akademii Rolniczej w Poznaniu. 1992. Praca magisterska.

Topoliński Grzegorz – Wiek drzew w Puszczy Białowieskiej w różnych typach siedliskowych lasu po klęsce wiatrowałów w 1983 r. Zakład Urządzania Lasu SGGW-AR w Warszawie. 1987. Praca magisterska.

Trochimowicz Andrzej – Struktura populacji i charakterystyka biometryczna jelenia (Cervus elaphus L.) w Puszczy Białowieskiej. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1992. Praca magisterska.

Trochimowicz Renata – Procesy dostosowawcze funkcji gospodarczych gminy Białowieża do wymogów i możliwości środowiska przyrodniczego. Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1996. Praca magisterska.

Trochimowicz Urszula – Analiza strategiczna firmy na przykładzie przedsiębiorstwa „Białowieska Zdrój” Sp. z o.o. w Białowieży. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 2003. Praca magisterska.

Turlej Konrad – Zmiany zagospodarowania polan osadniczych Puszczy Białowieskiej w drugiej połowie XX wieku. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. 2008. Praca magisterska.

Tyblewska Danuta – Funkcje turystyczne Puszczy Białowieskiej. Wydział Ekonomiczno-Społeczny Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. 1980. Praca magisterska.

Tyrakowska Monika – Wpływ kwaśnych deszczy na lasy w Puszczy Białowieskiej. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 2004. Praca licencjacka.

Tyrała Z. – Charakterystyka termiczna powietrza w biotopie boru bagiennego Białowieskiego Parku Narodowego. Zakład Meteorologii i Klimatologii Leśnej SGGW w Warszawie. 1965. Praca magisterska.

Tyszko Elżbieta – Reakcje społeczne na poszerzenie obszarów chronionych w obrębie Puszczy Białowieskiej na przykładzie Hajnówki. Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 1999. Praca magisterska.

Ulicka A. – Znaczenie stojących martwych drzew dla dziuplaków wtórnych w grądach Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Rolniczy Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. 1996. Praca magisterska.

Vandamme M., Pillon S. – Recherches sur les chablis dans le parc national de Bialowieza. Ėcole Nationale du Gėnie Rural, des Eaux et des Forets w Nancy (Francja). 1997. Praca dyplomowa.

Ven Willem van de – Differences in body size in the least weasel Mustela nivalis in relation to prey availability. Szkoła wyższa w Holandii. 2004. Praca licencjacka.

Waleśko Agnieszka – Centrum Promocji Regionu Puszczy Białowieskiej w Białowieży. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. 2004. Praca magisterska.

Wasiluk Anna – Struktura przestrzenna i dynamika dwóch płatów świerczyny Sphagno Girgensohnii-Piceetum dryopteridetosum w rezerwacie „Głęboki Kąt” w Puszczy Białowieskiej. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1997. Praca magisterska.

Waszkiewicz Alicja – Formy ochrony przyrody występujące w Białowieskim Parku Narodowym. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 2003. Praca magisterska.

Waszkiewicz Alina – Symbolika chrześcijańska i mitologiczna obrazów Puszczy Białowieskiej w „Ad astra” Elizy Orzeszkowej. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. 2000. Praca magisterska.

Waszkiewicz Piotr – Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Nadleśnictwa Białowieża. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. 2007. Praca magisterska.

Weres Grażyna – Ekologiczne użytkowanie obszarów chronionych na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 1995. Praca magisterska.

Werpachowska C. – Struktura i dynamika populacji roślin zielnych w układzie kępkowo-dolinkowym olsu. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 1982. Praca magisterska.

Wędrychowska Agnieszka – Mapa turystyczna Puszczy Białowieskiej w skali 1:75 000. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. 1989. Praca magisterska.

Wierzba I. – Wybiórczość środowiska muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis i żałobnej Ficedula hypoluca w grądach Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Rolniczy Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. 1994. Praca magisterska.

Wilczewska Agnieszka – Prawna ochrona roślin i zwierząt na terenie Puszczy Białowieskiej. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 2004. Praca magisterska.

Witkoś Kamil – Tourism management in Bialowieza Primeval Forest. Department of Biological Science at the University of Aberdeen. 2010. Praca dyplomowa.

Wojciechowska Anna – Przystanek Puszcza – Europejskie Centrum Wymiany Myśli. Modernizacja Zabudowy Dworca Kolejowego Białowieża Towarowa. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. 2004. Praca magisterska.

Wojtulewicz Małgorzata – Rozwój turystyki w gminie Białowieża. Instytut Zarządzania i Marketingu Politechniki Białostockiej. 2000. Praca licencjacka.

Wołodkiewicz Anna – Drzewa o wymiarach pomnikowych w Obwodzie Ochronnym Dziedzinka na terenie Obszaru Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2008. Praca inżynierska.

Wołyniec A.B. – Roślinność porzuconych łąk Uroczyska Reski w dolinie Narewki. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 1982. Praca magisterska.

Woszczyńska M. - Ekspansja liściastych gatunków drzew w drzewostanach borowych Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2000. Praca magisterska.

Wroceńska Walentyna – System edukacji narodowej na terenie gminy Białowieża. Wydział Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1976. Praca magisterska.

Wściubiak Agnieszka – Wpływ świerka na morfologię i niektóre właściwości gleb opadowo-glejowych w grądzie niskim Białowieskiego Parku Narodowego. Zakład Gleboznawstwa Instytutu Biologii UMK w Toruniu. 1991. Praca magisterska.

Zamojska Joanna U. – Rola hodowlana jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) w obrębie Białowieża w Puszczy Białowieskiej. Wydział Leśny SGGW w Warszawie. 1999. Praca magisterska.

Zamojska Joanna U. – Analiza prognozowania, występowania i zwalczania szkodników leśnych w Nadleśnictwie Białowieża. Wydział Leśny SGGW w Warszawie. 2005. Praca magisterska.

Zin Ewa – Age structure and dynamics of a semi-natural mixed Scots pine (Pinus sylvestris L.) – Norway spruce (Picea abies L. Karst) stand in relation to fire regime in the Białowieża Forest (Poland). Southern Swedish Forest Research Centre i Swedish University of Agricultural Sciences w Alnarp w Szwecji, we współpracy z Wydziałem Leśnym SGGW w Warszawie. 2008. Praca magisterska.

Żarnowiecki Grzegorz – Wpływ ekosystemów na wilgotność względną powietrza w Białowieskim Parku Narodowym. Zakład Meteorologii i Bioklimatologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. 1991. Praca magisterska.

Żuk Łukasz – Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Białowieży (1925-2000). Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku. 2008. Praca magisterska.

(Zestawił: Piotr Bajko)
 

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak