Antczak Andrzej


mgr inż. Andrzej Antczak

Magister inżynier leśnictwa, działacz społeczny, samorządowiec, publicysta, wydawca, autor przewodników turystycznych po Puszczy Białowieskiej.

Urodził się 1 maja 1952 roku w Olsztynie w rodzinie Romualda i Renaty z d. Sznap.

Lata dzieciństwa i młodości spędził w Bydgoszczy. Tutaj też w 1967 roku ukończył szkołę podstawową w Bydgoszczy, a w 1971 roku Liceum Ogólnokształcące. W latach 1971-1976 studiował na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu, uzyskując dyplom magistra inżyniera. W czasie pracy zawodowej ukończył studium podyplomowe w zakresie Ochrona Parków Narodowych na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1995).

W latach 1976-1995 pracował w Białowieskim Parku Narodowym, początkowo jako stażysta (1976), następnie na stanowisku starszego asystenta naukowo-badawczego (1976-1990) i kierownika zespołu wydawnictw (1990-1995). W październiku 1995 roku przeszedł do pracy w Nadleśnictwie Białowieża. Pracował w nim na stanowiskach: starszego specjalisty ds. edukacji leśnej (1995-1996), starszego specjalisty Służby Leśnej (1996-2001), inżyniera nadzoru (2001-2008), zastępcy nadleśniczego (2008-2009), starszego specjalisty Służby Leśnej ds. edukacji Leśnej (2009-2010). W 2010 roku został pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, która powierzyła mu stanowisko głównego specjalisty Służby Leśnej ds. koordynacji działań LKP „Puszcza Białowieska”. 1 lutego 2013 roku objął stanowisko zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka.

W 1993 roku założył firmę usługową „Fotoskład Komputerowy Andrzej Antczak”. Firma zajmowała się komputerowym składem książek, czasopism i wydawnictw periodycznych, organizacją procesu wydawniczego oraz wydawaniem. Firma uczestniczyła m.in. w wydaniu książki „Białowieża. Zarys dziejów” Piotra Bajko, kilku tomików poezji Borysa Russko, dwóch książek Olgi Szurkowskiej, wielu książek białostockich wydawnictw „Łuk” i „Benkowski”. Wydawała również lokalną gazetę „Białowieżanin” (A. Antczak był jednocześnie jej redaktorem naczelnym) i uczestniczyła w wydawaniu „Głosu Białowieży”.

A. Antczak pełnił lub pełni liczne funkcje w różnych organizacjach i zespołach zadaniowych. W latach 1997-2002 był członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Sterującego oraz Grupy Roboczej Projektu „Puszcza Białowieska” Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska, realizowanego w ramach międzyrządowej umowy pomiędzy Polska i Danią. Od 2002 roku uczestniczy w pracach Zespołu zadaniowego ds. wspomagania merytorycznego działalności w zakresie edukacji leśnej w Lasach Państwowych. W 2003 roku uczestniczył w zespole roboczym ds. projektu szkoleniowego dla leśników – Natura 2000. W latach 2003-2009 był członkiem Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, a w latach 2004-2005 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji do Spraw Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Białowieska”, tworzonego w ramach pilotażowego programu finansowanego ze środków rządu Republiki Francji. Obecnie jest członkiem Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Komitetem Naukowym Problemów Środowiska ICSU (ICSU SCOPE) i międzynarodowym Programem „Człowiek i Biosfera” (UNESCO-MAB) przy Prezydium PAN (od 2004 roku).

Ponadto jest członkiem Rady Redakcyjnej dwutygodnika „Las Polski” (od 2001 roku) i redaktorem naczelnym Poradnika Edukacji Leśnej wydawanego przez Centrum Informacji Lasów Państwowych przy Dyrekcji Generalnej LP (od 2003 roku). Wcześniej pełnił funkcję sekretarza czasopisma naukowego „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” oraz współtworzył pierwsze numery kwartalnika „Parki Narodowe”.

W latach 2004-2005 (semestr zimowy i letni) prowadził cykl wykładów i ćwiczeń dla studentów III roku studiów dziennych i zaocznych Zamiejscowego Wydziału Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce Politechniki Białostockiej z przedmiotu „edukacja ekologiczna”.

Ukończył następujące kursy zawodowe (uzyskując odpowiednie uprawnienia): kurs redakcji technicznej wydawnictw (1982-1983), kurs podstawowy na temat zamówień publicznych (1995), kurs bhp dla zastępców nadleśniczych, inżynierów nadzoru i specjalistów (1996), kurs podstawowy „Systemy informacji geograficznej w leśnictwie i ochronie środowiska” (1996), kurs z zakresu interpretacji przyrody i edukacji leśnej „Nadzieje i zagrożenia edukacji leśnej” (1999-2000), kurs brakarski II stopnia (2001), cykl warsztatów i szkoleń z zakresu edukacji leśnej (od 2002), kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (2009).

Bierze aktywny udział w pracach różnych organizacji społecznych i samorządzie. W latach 1988-1992 sprawował funkcję radnego Gminnej Rady Narodowej w Białowieży (do czerwca 1989 roku, kiedy odbyły się wybory do Sejmu i samorządów lokalnych wg nowej Ordynacji; w wyborach tych był przewodniczącym Gminnej Komisji Wyborczej), zaś w latach 2002-2006 – jako radny pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy Białowieża. W latach 1973-1994 był członkiem Straży Ochrony Przyrody. Obecnie jest członkiem Polskiego Towarzystwa Leśnego (od 1995 roku) oraz Stowarzyszenia Inżynierów, Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (od 1995 roku).

Od 2003 roku brał udział w pracach nad powiększeniem Rezerwatu Biosfery na obszar polskiej części Puszczy Białowieskiej.

Dał się też poznać jako aktywny działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, do którego należy od 1974 roku. W 1984 roku zainicjował ufundowanie i umieszczenie tablicy pamiątkowej na domu, w którym urodził się i mieszkał generał Aleksander Waszkiewicz (tablica ta w 2008 roku została zdjęta przez właściciela budynku). Był przewodniczącym Społecznej Rady Rozwoju Turystyki w rejonie Puszczy Białowieskiej, powołanej do życia w maju 1985 roku przez naczelnika miasta Hajnówka i naczelników gmin Białowieża i Narewka. W latach 1988-1989 organizował z ramienia Oddziału PTTK w Białowieży turnusy Młodzieżowej Szkoły Przyrodniczej; jej uczestnicy uzyskiwali uprawnienia młodzieżowego organizatora turystyki. W latach 1989-1992 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Białowieży. Posiada uprawnienia przewodnika turystycznego terenowego na obszar Puszczy Białowieskiej.

W 1995 roku (wspólnie z Amelią Kawecką i Bazylim Skiepko) przeprowadził z inicjatywy światowego programu „Człowiek i Środowisko” inwentaryzację i waloryzację zadrzewień i użytków ekologicznych w gminie Białowieża. Wyniki tych prac zostały wykorzystane przy opracowywaniu planów zagospodarowania gminy.

A. Antczak jest autorem szeregu publikacji z zakresu edukacji leśnej i przyrodniczej, w tym przewodników i poradników: „Tworzymy ścieżkę edukacyjną”, „Ścieżka edukacyjna Krajobrazy Puszczy w Nadleśnictwie Białowieża – przewodnik dydaktyczny”, „Edukacja – twoi partnerzy w Puszczy Białowieskiej. Przewodnik po tematach, obiektach, instytucjach” (Białowieża 2001; w 4-ch wersjach językowych), „Puszcza Białowieska i okolice” (Białystok 2002, następnie liczne wznowienia i uzupełnienia), „Puszcza Białowieska. Leśny Kompleks Promocyjny” (Białystok 2008), a także „30 lat edukacji leśnej w Białowieży” (Warszawa 2009). Opracował też serię arkuszy pracy dla uczniów szkół podstawowych „Matematyka w lesie: obliczanie wieku drzewa, określanie wysokości drzewa metodami geometrycznymi i trygonometrycznymi”. W latach 80-tych zamieścił w różnych pismach naukowych cykl publikacji poświęconych ochronie przyrody, rezerwatom przyrody oraz jodle i Bibliografię Drawieńskiego Parku Narodowego. Publikuje notatki i artykuły w „Lesie Polskim” poświęcone tematyce leśnej i ochronie przyrody, w tym Natura 2000. Łącznie ponad 40 publikacji. Jest autorem scenariusza filmu „Brama na wciąż otwarta” (Bedoń 2008) o obiektach edukacyjnych Lasów Państwowych.

Bierze często udział w różnych programach i audycjach telewizyjnych i radiowych, występuje na różnych spotkaniach i imprezach poświęconych zagadnieniom ochrony przyrody bądź leśnictwu.

Posiada znajomość języków: rosyjskiego, angielskiego i niemieckiego – w różnym stopniu.

Został odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi (1989), Srebrną Odznaką Honorową PTTK (1985), Złotą Odznaką Honorową PTTK (1990), Odznaką honorową SITLID (1998), Srebrną Odznaką za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1990), Kordelasem Leśnika Polskiego (2005).

Żonaty (związek małżeński zawarł w 1978 roku). Żona – Lucyna z d. Szwajdych. Dzieci: Agata (ur. 1978) i Wojciech (ur. 1982). (Oprac. Piotr Bajko)


 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda